torsdag 4 februari 2010

The Toyota way - eller Your Way?

Alla söker efter det bästa sättet att få verksamheter/företag att bli effektiva, produktiva och attraktiva. Man talar om Employer branding, Great place to work osv.

Sedan en tid tillbaka, kanske i brist på nya idéer, har ett antal konsulter med stöd av bl.a Kungliga Tekniska högskolan fått vittring på det som en gång gjorde bilfabriken Toyota till ett under.

Konferenser hålls och de som man nu siktar in sig på är inte produktions-industrin, även om den kanske skulle behöva ett stålbad, utan servicesektorn och i synnerhet offentlig sektor. För att närma sig industrins språkbruk kallar man den numera för tjänsteproduktion.


Det man kan fundera över är vad t.ex skola eller äldreomsorg har gemensamt med produktionsindustrin, eg. bilindustrin och då i synnerhet Toyota.
Det skulle i så fall kunna vara att det är människor som arbetar där, även om robotarna väl har tagit över mycket av arbetet i bilindustrin.
I den hyllade boken The Toyota Way av Jeffrey K Liker lyfts bl a tre förutsättningar fram för ett framgångsrikt förändringsarbete

1: Ledningen söker långsiktig tillföra kunder och samhälle ett värde istället för kortsiktig lönsamhet
2. Ledningen söker engagera anställda och företagspartners istället för att se den som utbytbara resurser
3. Ledningens filosofi kommer att fortleva snarare än ändras så snart en ny ledare tillsätts.

Är inte alla förutsättningarna uppfyllda blir företaget aldrig en lärande organisation eller ett enastående företag, sägs det vidare.


Vad är då Lean, vad ger det för resultat? Svaret är nog att det beror i stor utsträckning på vilken konsult man anlitar. En sak kan man dock vara säker på, det kommer att kosta tid och pengar.

Vår idé: att ständigt leva upp till standarden Investors in People ger ständigt lärande, ständig utveckling och hållbart förändringsarbete. Och det utan stora kostnader och extra tidsåtgång eftersom det för de allra flesta bara innebär att leva som man lär.

Forskning visar att företag som arbetar med Investors in People har väsentligt högre lönsamhet än de som som inte jobbar med Investors in People. Man har dessutom lägre personalomsättning, medarbetarna trivs och är mer delaktiga i verksamheten och dess utveckling.

Vårt motto är "Resultat - inte bara prat".
Kloka företags- och verksamhetsledare väljer därför:


Investors in People -- Your way!

måndag 20 juli 2009

Eslöv investerar i människan


Det kan man läsa i nr 3 av tidningen Chefen i Fokus utgiven av SKTF.
Där ges en utförlig presentation av det stora kvalitets- och utvecklingsarbete som Eslövs kommun gjort. Hela kommunen blev 2008 certifierad som en Investor in People. En av de intervjuade, enhetschefen Jens Asplund, säger bl.a att "Det är unikt att man försöker lyfta fram var och en och få fram det bästa hos varje individ, samtidigt som man jobbar strategiskt med att höja kvaliteten på verksamheten". Eslövs arbete med IiP var ett av skälen till att han valde Eslövs kommun.Värdet av att konkret kunna visa att man faktiskt menar det man säger nämligen att personalen är den viktigaste resursen är också ett av de viktigaste skälen till att idag fler än 100 företag och organisationer i Sverige och fler än 35 000 i Storbritanien fortsätter att arbeta med Investors in People. Och fler blir det hela tiden.


Läs om Eslöv på http://www.blogger.com/www.iipsverige.se under Pressklipp

fredag 15 maj 2009

Vad är det för fel på det som är beprövat?

Senaste på konsulthimlen för offentlig sektor: Employer branding.

Arbetsgivarmärke talade man om tidigare, men det är ändå samma sak som man syftar på.
Dvs. att när man hör namnet på en verksamhet/ett företag, så ska det ge positiva vibrationer, signalera att man är en attraktiv arbetsgivare.

Vägen dig kan se olika ut. Det nygamla begreppet Lean produktion (eller enbart Lean, eller Lean thinking) har dammats av och presenteras som en lösning för offentlig sektor. Det kan säkert passa för vissa verksamheter om man har råd. Det är en tidsödande och kostsam process som i huvudsak går ut på att trimma och effektivisera sina rutiner, sitt arbetssätt.

Att använda Investors in People som ett märke för att man är en arbetsgivare som anser att medarbetarna är så viktiga så att man investerar i deras utveckling, som man gör i Storbritannien, är ett annat och mycket billigare sätt. Det ger bevisade effekter på produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft. Vilket talrika undersökningar i England också visat.

Läs mer om det på http://www.investorsinpeople.co.uk/ och på http://www.iipsverige.se/.

Investors in People fokuserar på de områden som är viktiga att utveckla för att bl.a öka konkurrenskraften. Resultatet mäts/utvärderas av en oberoende examinator. Arbetssättet med Investors in People bygger på den vedertagna kvalitetscirkeln: Planera – Genomföra - Utvärdera. För alla delar finns fastställda bevis/kriterier som man mäter genom att intervjua ett urval från i företagets alla delar – högsta ledning – chefer och medarbetare.

Investors in People är beprövat sedan början av 1990-talet och är under ständig utveckling. Senaste nytt är att man kan utvärderas mot brons, silver och guldnivå, för dem som vill ännu högre än den rena Standarden.
Den tidigare rena Standarden har utvecklats till att även bli ett instrument för "Business improvment".
Så varför hoppa på något som var tänkt för Toyotas bilindustri när det finns en beprövad metod som fungerat för fler än 35 000 företag. Och som fungerar utmärkt som Employer branding.

Vårt motto
"Resultat .... inte bara prat"


lördag 14 mars 2009

Certifiering - varför det?
"Varför ska vi egentligen certifiera vår verksamhet mot standarden Investors in People? Det är ju inget nytt. Vi vet ju att vi jobbar som den kräver. Vi har våra policydokument, vi har medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar där alla har möjlighet att säga sin mening. Och vi har just bestämt oss för att arbeta med Lean."


Det här är en rätt vanlig uppfattning och används som argument till varför man inte behöver certifieras. Men det kunde inte vara mera fel. Att utvärderas och sedan godkännas/ certifieras som en Investor in People för med sig mycket gott. 80 000 företag och organisationer över hela världen har gjort det. Här några smakbitar om visar varför.

 • Att var en Investor in People skapar stolthet och motivation hos chefer och medarbetare.

 • Kvalitetsmärket Investors in People är ett sätt att stärka sin ställning vid upphandlingar och konkurrensutsättning.

 • Man har lättare att dra till sig och behålla den bästa arbetskraften.

 • Vägen till en certifiering är kantad av förbättringar, eftersom certifieringen ger en konkret målinriktning till arbetet

 • En certifiering som en Investor in People får behållas i tre år men är en färskvara som kräver ständigt underhåll, chefer kommer och går liksom medarbetarna och det gäller att alla är med på samma båt mot samma mål - hela tiden. Investors in People står för ständiga och hållbara förbättringar.

 • Organisationer/företag som arbetar med Investors in People har högre effektivitet och produktivitet än andra.
 • Lean är inte någon utvärdering utan en resa, Investors in People utvärderar att alla varit med på resan.
 • Och sist men inte minst certifieringen är ett "sanningens ögonblick" nu vet man att företaget/organisationen fungerar så bra som man tidigare bara hade hoppats eller intalat sig att den gjorde.

  Om ni verkligen vill visa för era medarbetare och andra att medarbetarna är den viktigaste resursen finns inget bättre sätt än att utvärdera sig mot standarden
  Investors in People

onsdag 18 februari 2009

Utan mål ingen mening


Att ha mål för vart du eller ditt företag vill nå är det första steget till framgång. Men målen måste vara realistiska och möjliga att nå, de får inte bara vara önskemål. De måste vara mätbara och hur de ska mätas behöver beslutas samtidigt som de fastställs. Att bara vilja ”förbättra” är meningslöst och leder ingen vart.

Mål som inte är möjliga att uppfylla, eller som det är omöjligt att på något sätt mäta om de är uppnådda, blir inte trovärdiga och har ringa betydelse. Och om de har någon betydelse så är den negativ därför att ouppnåbara mål skapar frustration hos medarbetarna.

Alla vet i bästa fall vad de förväntas göra på jobbet men kanske inte att det de åstadkommer, deras resultat, har betydelse för om hela företaget når sina mål eller inte.

Läsvärd är denna rapport från Harvard University

Investors in People förutsätter att det finns mätbara mål, att dessa finns uttryckta på individnivå och att medarbetarna vet vilket stöd de kan få för att nå dem.torsdag 12 februari 2009

Smiley märkning för bättre arbetsmiljö


Smileymärkning utreds

Arbetsmiljöverkets överdirektör Bertil Remaeus har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa smileymärkning av företag i Sverige.
Till grund för arbetet ligger erfarenheter från Danmark.
Läs hela artikeln i webbupplagan av tidningen Arbetsliv.

Vårt tips är att vidga uppdraget och se på hela arbetssituationen.
Ett gott alternativ med många positiva förtecken är att arbeta med Investors in People, gärna tillsammans med de fackliga organisationerna. Den ingången skapar motivation och engagemang för både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Och dessutom ökar produktiviteten i företagen vilket borde vara guld värt i dessa tider.
torsdag 29 januari 2009

Nytt undermedel eller Kejsarens nya kläder?

"Lean", Lean production eller Lean thinking. Vad står det för egentligen? En modell som bygger på Taylor och som har sitt ursprung i Toyotas bilfabrik i Japan med gott resultat. Nu marknadsförs den som en lösning för offentlig sektor. I ett stort reportage i Personal och ledarskap om Telgebostäder, som arbetar med Lean, säger man att det handlar mycket om standardisering, ordning och reda.
Jag har funderat på hur Lean förhåller sig till Investors in People?
Man skulle kunna påstå att det kompletterar Investors in People och kanske konkurrerar med vissa ISO modeller.

Med IiP som utgångspunkt skulle man kunna resonera ungefär så här.

Leanbaserade angreppsätt på organisationsutveckling - i synnerhet om de ska involvera medarbetare längst ut i organisationen - något som är en självklarhet för goda ledare, kräver goda chefer/ledare. Lean hanterar genomförandet, det som så ofta kallas processen, men självklart vilar en väl genomförd process på bra och engagerade medarbetare och bra medarbetare behöver goda ledare/chefer. Just det som Investors in People kräver.

Regeringen i Skottland lät
Warwick Business School göra en utvärdering av Lean i offentlig sektor. Läs om resultatet här

Slutsatsen för mig blir:
Investors in People förutsätter inte Lean men Lean förutsätter Investors in People


Läs mer på www.iipsverige.se